This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

Stardew Valley Wiki
이동: 둘러보기, 검색
Radish.png
바삭하고 시원한 뿌리채소. 날로 먹으면 고추 맛이 살짝 납니다.
정보
씨앗: Radish Seeds.png 무 씨앗
성장 시간: 6 일
계절:  여름
회복량
기력
45 기력
기력
Silver
63 기력
기력
Gold
81 기력
체력
20 체력
체력
Silver
28 체력
체력
Gold
36 체력
판매가격
기본 가격: 경작인경작인 전문직:
(+10 % 판매가격)
Radish
90골드
Radish
Silver
112골드
Radish
Gold
135골드
Radish
99골드
Radish
Silver
123골드
Radish
Gold
148골드
장인 생산품 판매가격
기본 가격: 장인장인 전문직:
(+40 % 판매가격)
주스
202골드
피클
230골드
주스
282골드
피클
322골드

무 씨앗에서 자라는데 6일이 걸리는 야채 작물입니다.

단계

1 단계 2 단계 3 단계 4 단계 수확
Radish Stage 1.png
Radish Stage 2.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish Stage 5.png
2 일 1 일 2 일 1 일 총: 6 일

작물 성장 달력

기본
Radish Stage 1.png
Radish Stage 1.png
Radish Stage 2.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 1.png
Radish Stage 2.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 1.png
Radish Stage 2.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 1.png
Radish Stage 2.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 1.png
Radish Stage 2.png
Radish Stage 3.png
농업 전문가와 성장 촉진제 비교
Speed-Gro.png 성장 촉진제 Deluxe Speed-Gro.png 디럭스 성장 촉진제
일반
10%*
Radish Stage 1.png
Radish Stage 2.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 2.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 2.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 2.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 2.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 2.png
Radish Stage 3.png
25%
Radish Stage 1.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
*10% 표는 어떤 비료도 없이 농업 전문가만 적용될 때와 같습니다.
Agriculturist.png 농업 전문가
20%
Radish Stage 1.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
35%
Radish Stage 1.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png
Radish Stage 3.png
Radish Stage 4.png
Radish.png

선물

마을 주민 반응
좋아함
싫어함

꾸러미

무는 어떤 꾸러미에도 사용되지 않습니다.

샐러드

사진 이름 설명 재료 회복량 상태 효과 효과 지속시간 레시피 획득처 판매가격
Radish Salad.png
무 샐러드 무가 무척 아삭합니다! Oil.png 기름 (1)Vinegar.png 식초 (1)Radish.png  (1) Energy.png 200
Health.png 90
해당 없음 해당 없음

Cooking Channel.png 소스의 여왕
1년차 봄 21일

Gold.png300골드
Red Plate.png
붉은 정식 항산화물질이 가득합니다. Red Cabbage.png 붉은 양배추 (1)Radish.png  (1) Energy.png 240
Health.png 108
Max Energy.png 최대 기력 (+50) Time Icon.png 3분 30초

Emily Icon.png 에밀리 (우편 - 7 HeartIconLarge.png이상)

Gold.png400골드

재단

무는 재봉틀에 사용해서 염색 가능한 탱크탑을 만들 수 있습니다.

  • 남성용: Shirt129.png
  • 여성용: Shirt130.png

퀘스트

연혁

  • 1.4: 재단에 사용할 수 있습니다.