This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

옥수수

Stardew Valley Wiki
이동: 둘러보기, 검색
옥수수
Corn.png
제일 인기가 많은 곡물 중 하나. 달콤하고 신선한 옥수수는 여름철에 특히 인기가 많습니다.
정보
씨앗: Corn Seeds.png 옥수수 씨앗
성장 시간: 14 일
계절:  여름 가을
회복량
기력
25 기력
기력
Silver
35 기력
기력
Gold
45 기력
체력
11 체력
체력
Silver
15 체력
체력
Gold
20 체력
판매가격
기본 가격: 경작인경작인 전문직:
(+10 % 판매가격)
Corn
50골드
Corn
Silver
62골드
Corn
Gold
75골드
Corn
55골드
Corn
Silver
68골드
Corn
Gold
82골드
장인 생산품 판매가격
기본 가격: 장인장인 전문직:
(+40 % 판매가격)
주스
112골드
피클
150골드
기름
100골드
주스
156골드
피클
210골드
기름
100골드

옥수수옥수수 씨앗에서 자라는데 14일이 걸리는 야채 작물입니다.

단계

1 단계 2 단계 3 단계 4 단계 5 단계 수확 수확 후
Corn Stage 1.png
Corn Stage 2.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 5.png
Corn Stage 6.png
Corn Stage 7.png
2 일 3 일 3 일 3 일 3 일 총: 14 일 4 일 마다 생산

작물 성장 달력

기본
Corn Stage 1.png
Corn Stage 1.png
Corn Stage 2.png
Corn Stage 2.png
Corn Stage 2.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 5.png
Corn Stage 5.png
Corn Stage 5.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
2번째 계절 기본 (여름 1일에 심었을 때)
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
농업 전문가와 성장 촉진제 비교 - 첫 번째 계절
Speed-Gro.png 성장 촉진제 Deluxe Speed-Gro.png 디럭스 성장 촉진제
일반
10%*
Corn Stage 1.png
Corn Stage 2.png
Corn Stage 2.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 5.png
Corn Stage 5.png
Corn Stage 5.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
25%
Corn Stage 1.png
Corn Stage 2.png
Corn Stage 2.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 5.png
Corn Stage 5.png
Corn Stage 5.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
*10% 표는 어떤 비료도 없이 농업 전문가만 적용될 때와 같습니다.
Agriculturist.png 농업 전문가
20%
Corn Stage 1.png
Corn Stage 2.png
Corn Stage 2.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 5.png
Corn Stage 5.png
Corn Stage 5.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
35%
Corn Stage 1.png
Corn Stage 2.png
Corn Stage 2.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 5.png
Corn Stage 5.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
농업 전문가와 성장 촉진제 비교 - 두 번째 계절
Speed-Gro.png 성장 촉진제 Deluxe Speed-Gro.png 디럭스 성장 촉진제
일반
10%*
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
25%
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
*10% 표는 어떤 비료도 없이 농업 전문가만 적용될 때와 같습니다.
Agriculturist.png 농업 전문가
20%
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
35%
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png

다계절 작물

옥수수는 여름가을 둘다 자랄 수 있습니다. 각 계절의 행동 양상은 다르지 않습니다.

만약 여름 28일에 옥수수가 심어져 있다면(어느 성장단계일 때라도), 가을 1일이 되어도 변함없이 성장이 유지됩니다. 여름 28일에 옥수수 아래에 있는 비료는 가을 1일이 되어도 사라지지 않습니다.

선물

마을 주민 반응
좋아함
싫어함
혐오함

꾸러미

마을 회관 식료품 저장실Bundle Orange.png 가을 작물 꾸러미에 사용되거나 마을 회관 식료품 저장실Bundle Teal.png 고품질 작물 꾸러미의 선택지에 있습니다.

레시피

사진 이름 설명 재료 회복량 레시피 획득처 판매가격
Tortilla.png
또띠아 다른 음식을 담거나 따로 먹을 수도 있습니다. Corn.png 옥수수 (1) Energy.png 50
Health.png 22

Cooking Channel.png 소스의 여왕
1년차 가을 7일

Gus Icon.png 스타드롭 주점에서 Gold.png100골드

Gold.png50골드

장인 제작품

게임에서 기름장인 제작품 취급하지 않아, 장인 직업의 효과를 받지 않습니다.

사진 이름 설명 재료 필요 설비 소요시간 회복량 판매가격
Oil.png 기름 다목적으로 쓸 수 있는 식용유. Corn.png 옥수수 (1)
Oil Maker.png
착유기
Time Icon.png 1000분 (≈16.66시간) Energy.png13Health.png5 Gold.png100골드

재단

옥수수는 재봉틀에 사용해서 염색 가능한 줄무늬 셔츠를 만들 수 있습니다. Shirt128.png

퀘스트

추가 정보

  • 일반 품질 옥수수의 판매가는 Gold.png50골드이지만 옥수수 씨앗 2개의 판매가가 Gold.png150골드입니다. 이는 옥수수 피클과 같은 가격(장인 직업이 없을 때)이지만 절임통에서 4000분이 소모하는 것 대신에 착유기에서 20분을 소모하여 기름을 만드는 방법이 있습니다.

연혁

  • 1.4: 다계절 식물이 종종 겨울 1일에도 생존해 있는 버그를 수정하였습니다. 재단에 사용할 수 있습니다.