This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

호박

Stardew Valley Wiki
이동: 둘러보기, 검색
호박
Pumpkin.png
가을철을 대표하는 작물로, 바삭한 씨앗과 미묘한 맛의 과육이 인기 있습니다. 추가로, 비워낸 껍질로 축제 분위기의 장식을 만들 수 있습니다.
정보
씨앗: Pumpkin Seeds.png 호박 씨앗
성장 시간: 13 일
계절:  가을
회복량:
먹을 수 없음
판매가격
기본 가격: 경작인경작인 전문직:
(+10 % 판매가격)
Pumpkin
320골드
Pumpkin
Silver
400골드
Pumpkin
Gold
480골드
Pumpkin
352골드
Pumpkin
Silver
440골드
Pumpkin
Gold
528골드
장인 생산품 판매가격
기본 가격: 장인장인 전문직:
(+40 % 판매가격)
주스
720골드
피클
690골드
주스
1,007골드
피클
965골드

호박호박 씨앗에서 자라는데 13일이 걸리는 야채 작물입니다. 호박는 콜리플라워, 멜론같은 거대 작물로 성장할 수 있는 작물 중 하나입니다. 모든작물의 기본가격 중 스타프루트 다음으로 가장 비싼 작물입니다.

단계

호박은 거대 작물이 될 수 있습니다.

1 단계 2 단계 3 단계 4 단계 5 단계 수확
Pumpkin Stage 1.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 6.png
1 일 2 일 3 일 4 일 3 일 총: 13 일

작물 성장 달력

기본
Pumpkin Stage 1.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin.png
Pumpkin Stage 2.png
농업 전문가와 성장 촉진제 비교
Speed-Gro.png 성장 촉진제 Deluxe Speed-Gro.png 디럭스 성장 촉진제
일반
10%*
Pumpkin Stage 1.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
25%
Pumpkin Stage 1.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin.png
*10% 표는 어떤 비료도 없이 농업 전문가만 적용될 때와 같습니다.
Agriculturist.png 농업 전문가
20%
Pumpkin Stage 1.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
35%
Pumpkin Stage 1.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin.png

선물

마을 주민 반응
사랑함
좋아함
싫어함

꾸러미

호박은 마을 회관 식료품 저장실Bundle Orange.png 가을 작물 꾸러미에 사용되고 마을 회관 식료품 저장실Bundle Teal.png 고품질 작물 꾸러미의 선택지 중 하나입니다.

제작법

요리

사진 이름 설명 재료 회복량 상태 효과 효과 지속시간 레시피 획득처 판매가격
Autumn's Bounty.png
가을의 수확 한 계절의 풍미. Yam.png 참마 (1)Pumpkin.png 호박 (1) Energy.png 220
Health.png 99
Foraging.png 채집 (+2)Defense.png 방어력 (+2) Time Icon.png 7분 41초

Demetrius Icon.png 드미트리우스 (우편 - 7 HeartIconLarge.png이상)

Gold.png350골드
Pumpkin Pie.png
호박 파이 쉽게 부서지는 껍질 속에 든 부드러운 호박 크림. Pumpkin.png 호박 (1)Wheat Flour.png 밀가루 (1)Milk.png 우유 (1)Sugar.png 설탕 (1) Energy.png 225
Health.png 101
해당 없음 해당 없음

Cooking Channel.png 소스의 여왕
1년차 겨울 21일

Gold.png385골드
Pumpkin Soup.png
호박죽 인기 있는 계절메뉴. Pumpkin.png 호박 (1)Milk.png 우유 (1) Energy.png 200
Health.png 90
Defense.png 방어력 (+2)Luck.png 행운 (+2) Time Icon.png 7분 41초

Robin Icon.png 로빈 (우편 - 7 HeartIconLarge.png이상)

Gold.png300골드

제작

사진 이름 설명 재료 제작법 획득처
Jack-O-Lantern.png 호박등 기발한 가을 장식. Pumpkin.png 호박 (1)Torch.png 횃불 (1) 영령의 전야제 축제

재단

호박은 재봉틀에 사용해서 염색 가능한 와이셔츠를 만들 수 있습니다. Shirt140.png

퀘스트

연혁

  • 1.4: 재단에 사용할 수 있습니다.