This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

양귀비

Stardew Valley Wiki
이동: 둘러보기, 검색
양귀비
Poppy.png
색이 화려한 꽃 외에도, 요리 혹은 약재로도 사용됩니다.
정보
씨앗: Poppy Seeds.png 양귀비 씨앗
성장 시간: 7 일
계절:  여름
회복량
기력
45 기력
기력
Silver
63 기력
기력
Gold
81 기력
체력
20 체력
체력
Silver
28 체력
체력
Gold
36 체력
판매가격
기본 가격: 경작인경작인 전문직:
(+10 % 판매가격)
Poppy
140골드
Poppy
Silver
175골드
Poppy
Gold
210골드
Poppy
154골드
Poppy
Silver
192골드
Poppy
Gold
231골드
장인 생산품 판매가격
기본 가격: 장인장인 전문직:
(+40 % 판매가격)
벌꿀
380골드
벌꿀
532골드

양귀비양귀비 씨앗에서 자라는데 7일이 걸리는 작물입니다.

단계

1 단계 2 단계 3 단계 4 단계 수확
Poppy Stage 1.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy Stage 6.png
1 일 2 일 2 일 2 일 총: 7 일

작물 성장 달력

기본
Poppy Stage 1.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy Stage 4.png
Poppy.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy Stage 4.png
Poppy.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy Stage 4.png
Poppy.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy Stage 4.png
농업 전문가와 성장 촉진제 비교
Speed-Gro.png 성장 촉진제 Deluxe Speed-Gro.png 디럭스 성장 촉진제
일반
10%*
Poppy Stage 1.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy Stage 4.png
Poppy.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy Stage 4.png
Poppy.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy Stage 4.png
Poppy.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy Stage 4.png
Poppy.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 3.png
25%
Poppy Stage 1.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy Stage 4.png
Poppy.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy Stage 4.png
Poppy.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy Stage 4.png
Poppy.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy Stage 4.png
Poppy.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy Stage 4.png
Poppy.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
*10% 표는 어떤 비료도 없이 농업 전문가만 적용될 때와 같습니다.
Agriculturist.png 농업 전문가
20%
Poppy Stage 1.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy Stage 4.png
Poppy.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy Stage 4.png
Poppy.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy Stage 4.png
Poppy.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy Stage 4.png
Poppy.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy Stage 4.png
Poppy.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
35%
Poppy Stage 1.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png
Poppy.png
Poppy Stage 2.png
Poppy Stage 3.png
Poppy Stage 4.png

선물

마을 주민 반응
사랑함
혐오함

꾸러미

양귀비는 마을 회관 게시판Bundle Red.png 요리사 꾸러미에 사용됩니다.

레시피

사진 이름 설명 재료 회복량 레시피 획득처 판매가격
Poppyseed Muffin.png
양귀비씨 머핀 마음을 진정시키는 효과가 있습니다. Poppy.png 양귀비 (1)Wheat Flour.png 밀가루 (1)Sugar.png 설탕 (1) Energy.png 150
Health.png 67

Cooking Channel.png 소스의 여왕
2년차 겨울 7일

Gold.png250골드

재단

양귀비는 재봉틀에 사용해서 염색 가능한 주름치마를 만들 수 있습니다. Pleated Skirt.png

참고

  • 만약 양봉장의 범위(기본 방향으로 5칸) 안에 있을 경우, 양봉장에 더 가치있는 벌꿀이 생산되게 합니다.
  • 다 자란 양귀비는 동일한 확률로 3가지의 다른 색 중 하나가 나옵니다
PoppyColors.png
  • 다른 색의 양귀비는 인벤토리나 상자에서 서로 다른 칸을 차지합니다. 3종류 색 × 3가지 품질 등급 = 9칸의 공간 차지.

연혁

  • 1.4: 재단에 사용할 수 있습니다.